Ouderdomspensioen

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Via je werkgever neem je deel aan een pensioenregeling bij HP Pensioenfonds en krijg je ouderdomspensioen als je met pensioen gaat. Ouderdomspensioen is, samen met de AOW, je maandelijkse inkomen als je stopt met werken en met pensioen gaat. Je krijgt dit pensioen zolang je leeft. Je pensioen gaat in principe in op 68-jarige leeftijd (formeel: de maand nadat je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt), maar je kunt besluiten om eerder met pensioen te gaan. Je pensioen wordt dan wel lager.

Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van je pensioenkapitaal op je pensioendatum en hoeveel pensioen je hiervoor kunt kopen. Op je pensioendatum koop je van het door jou opgebouwde pensioenkapitaal een pensioen in bij een pensioenverzekeraar.

Je vindt een indicatie van de hoogte van je toekomstige pensioen op je jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en een overzicht van je totale pensioen op www.mijnpensioenoverzicht.nl. De pensioenregeling waaraan je deelneemt, noemen we een premieovereenkomst. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van je pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op je pensioendatum is onzeker. Voor de opbouw van je pensioenkapitaal wordt premie gestort op je pensioenbeleggingsrekening. De hoogte van deze premie is onder meer afhankelijk van je salaris. De hoogte van het salaris is daarbij door de wetgever begrensd tot € 112.189. Boven dit inkomen kan geen pensioen worden opgebouwd in de pensioenregeling.

Partner-en wezenpensioen opbouw

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.

Je partner krijgt  een partnerpensioen als je overlijdt voor je pensioendatum. Je partner krijgt dit partnerpensioen zolang hij/zij leeft en staat vermeld op je jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Als je overlijdt is er daarnaast een wezenpensioen voor je eventuele kinderen geregeld.

Als je overlijdt tijdens je loopbaan bij HPE/HPI is er partner- en wezenpensioen verzekerd voor je nabestaanden. Je partner ontvangt bij je overlijden een partnerpensioen dat wordt berekend op basis van het aantal jaar dat je tot aan je AOW-leeftijd had kunnen blijven werken. Op je Uniform Pensioenoverzicht en www.mijnpensioenoverzicht.nl staat hoe hoog dit partnerpensioen is. De uitkering voor je eventuele achterblijvende kinderen bedraagt – per  kind – 20% van het partnerpensioen. Na ingang wordt dit wezenpensioen niet geïndexeerd. De verzekeraar betaalt het wezenpensioen aan kinderen tot het einde van de maand waarin het kind 18 jaar wordt. Oudere kinderen die nog studeren, krijgen een wezenpensioen tot zij 27 jaar zijn of tot zij klaar zijn met studeren als dit eerder is. Ook gehandicapte kinderen krijgen een wezenpensioen tot uiterlijk hun 27e verjaardag. Daarnaast ontvangt je partner extra tijdelijk partnerpensioen tot hij/zij zelf de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit zogeheten Anw-hiaat pensioen bedraagt € 10.658,03 (2021) per jaar.

Wil je dat je partner ook pensioen krijgt als je overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan? Dat kan. Dat is zelfs standaard zo geregeld. Je kunt er alleen van afzien na toestemming van je partner. Je gebruikt voor de aankoop van partnerpensioen een deel van je pensioenkapitaal. Je partner krijgt dit partnerpensioen na je overlijden zolang je partner leeft.

Als je meer verdient dan € 112.189 bruto op jaarbasis, is pensioen opbouwen over het inkomen boven deze grens niet mogelijk. Daarmee wordt ook de hoogte van het partner- en wezenpensioen gemaximeerd.

Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling

Wat is er voor je geregeld als je arbeidsongeschikt raakt? Je pensioenopbouw wordt voortgezet en mogelijk krijg je een uitkering van het pensioenfonds.

Als je tijdens je dienstverband arbeidsongeschikt raakt volgens de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) dan ben je via het pensioenfonds verzekerd voor doorbetaling van de pensioenpremie voor de opbouw van ouderdomspensioen. De opbouw van je pensioen loopt bij arbeidsongeschiktheid dus door zonder dat je daarvoor premie hoeft te betalen. De premievrije pensioenopbouw vindt plaats naar rato van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent verklaard.

Daarnaast ontvang je mogelijk een uitkering – een zogeheten WIA-excedentpensioen – van het pensioenfonds. Het WIA-excedentpensioen is een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid (WIA of WGA) indien je meer verdient dan het maximale jaarloon (2021: € 58.311) waarop deze overheidsuitkering is gebaseerd. Het WIA-excedentpensioen bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het verschil tussen jouw salaris en het maximale jaarloon.

Pensioenreglement

In het reglement lees je wat je precies in onze pensioenregeling krijgt, zie www.hp-pensioenfonds.nl onder documenten.

Het pensioenreglement geeft precies aan hoe je pensioenregeling in elkaar steekt. Je kunt daarin nalezen wat er wel en niet is geregeld in de pensioenregeling van HP Pensioenfonds. Klik door naar het pensioenreglement.

Geen pensioenopbouw boven € 112.189

Je bouwt geen pensioen op boven je salaris van € 112.189.

Verdien je meer dan € 112.189 bruto op jaarbasis? Dan bouw je over je salaris daarboven geen pensioen op. De fiscale regels maken dit niet mogelijk. Het verschil tussen je inkomen nu en later wordt hierdoor groter. 

Drie pijlers

Je bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
B. Pensioen bij HP Pensioenfonds. Je bouwt dit pensioen op via  je werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of via banksparen.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
Je bouwt in 50 jaar AOW op. Je bouwt overigens alleen AOW op als je in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd je AOW krijgt, hangt af van je geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Informatie over de AOW vind je op www.svb.nl.

B. Pensioen via je werkgever
Hoeveel pensioen je opbouwt via de regeling(en) van je werkgever zie je op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijg je ieder jaar voor elke regeling waaraan je deelneemt. Wil je een overzicht van je AOW plus de pensioenen die je bij andere werkgevers hebt opgebouwd? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

C. Pensioen dat je zelf regelt
Er zijn verschillende manieren om je pensioen aan te vullen. Of je dat nodig vindt, hangt af van je financiële en persoonlijke situatie. Bekijk in de tool Op Koers op de website of aanvullend pensioen opbouwen voor jou wenselijk is. Een financieel adviseur kan je helpen bij het maken van keuzes.

Beschikbare premie

Je bouwt pensioen op in een beschikbare premieregeling.

Elke maand wordt er een premie gestort op je pensioenrekening bij AAPS (ABN AMRO Pension Services). De hoogte van de jaarlijkse premie is afhankelijk van je leeftijd en je inkomen. Premies, inclusief de beleggingsresultaten vormen op je pensioendatum een pensioenkapitaal. Met dit kapitaal koop je een ouderdoms- en /of partnerpensioen bij een verzekeraar naar keuze.
Dit type pensioenregeling noemen we een beschikbare premieregeling.
Het geld dat op je pensioenrekening bij AAPS staat, wordt belegd. Hoe, dat bepaal je zelf aan de hand van je beleggingsprofiel. Standaard wordt je beleggingsprofiel ingesteld op ‘Volledig Beheer’. Hierbij worden de ingelegde premies door AAPS belegd op basis van door HP Pensioenfonds vastgestelde adviesmixen. Hierbij wordt – rekening houdend met je leeftijd – in bepaalde verhoudingen belegd in aandelen, obligaties en spaargeld. Als je jong bent, wordt relatief veel belegd in aandelen. Ben je bijna 68 jaar? Dan is het handig weinig risico te lopen met je pensioen. Daarom wordt steeds minder belegd in aandelen als je pensioendatum dichterbij komt. Wil je een andere keuze maken qua beleggingen? Dan is het belangrijk dat wij weten hoeveel risico je wilt lopen met je beleggingen. Daarom moet je een aantal vragen beantwoorden om je beleggingsprofiel vast te stellen. Kies je voor het beleggingsprofiel Eigen Beheer dan stel je zelf de beleggingsmix samen uit de aangeboden beleggingsfondsen. Je ontvangt daarvoor een brochure van AAPS. Je leest meer over hoogte van de premie en de beleggingsmogelijkheden op www.abnamropensionservices.nl. AAPS is de naam van het pensioenproduct van ABN AMRO.

Premieverdeling waarbij deelnemer en werkgever beide bijdragen

Een deel van de pensioenpremie betaalt de werkgever en een deel betaal je zelf.

Je werkgever betaalt de beschikbare premie voor je pensioenopbouw. Je draagt hieraan bij door de betaling van een werknemersbijdrage. Dit wordt ingehouden op je brutosalaris. De hoogte van de totale beschikbare premie hangt af van je leeftijd en je pensioengrondslag. Je pensioengrondslag is je fulltime salaris boven de € 14.544. De hoogte van je eigen bijdrage bedraagt 4,9% van je fulltime salaris boven € 21.816. In de premiepensioenregeling bouw je pensioen op tot een maximum salaris van € 112.189. Over het eventuele inkomen daarboven vindt geen pensioenopbouw of premiebetaling plaats.

De totale jaarlijkse premie als % van je pensioengrondslag, zie je in onderstaande tabel (percentages 2021).

Leeftijd per 1 januari Jaarlijkse premie
(als % van je pensioengrondslag)
20 – 24 jaar 5,4%
25 – 29 jaar 6,5%
30 – 34 jaar 7,9%
35 – 39 jaar 9,6%
40 – 44 jaar 11,7%
45 – 49 jaar 14,3%
50 – 54 jaar 17,7%
55 – 59 jaar 21,7%
60 – 64 jaar 26,5%
65 – 67 jaar 30,6%

De jaarlijkse premie voor iemand van 45 jaar met een full time pensioengevend salaris van € 60.000 bedraagt dus: 14,3% van de pensioengrondslag = 14,3% x (€ 60.000 - € 14.544) = € 6.500.

Daarvan betaalt deze 45-jarige voorbeeldpersoon zelf: 4,9% x (€ 60.000 - € 21.816) = € 1.871. De werkgever betaalt de resterende € 4.629.

De hierboven genoemde bedragen en percentages gelden voor het jaar 2021 en kunnen jaarlijks worden aangepast.

Waardeoverdracht

Verander je van baan? Je kunt het pensioen dat je bij een vorige werkgever hebt opgebouwd meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Verander je van baan en wil je je pensioen meenemen, dan kan dit. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als je nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft dan je oude werkgever. Of misschien wil je om praktische redenen alle pensioenen bij één pensioenuitvoerder hebben. Geef dit dan tijdig door aan je nieuwe pensioenuitvoerder. Wil je je pensioen niet meenemen? Dan blijft je pensioenkapitaal bij je oude pensioenuitvoerder staan.

Pensioenvergelijker

Wil je je pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Klik door naar de pensioenvergelijker.

Extra pensioen

Wil je meer pensioen opbouwen? Dat kan op verschillende manieren.

Als je uit dienst gaat

Als je uit dienst gaat bij HP, dan gaat je extra pensioen natuurlijk niet verloren. Het extra pensioen blijft gewoon onderdeel van je pensioenkapitaal.

Andere mogelijkheden

Wil je extra pensioen opbouwen, maar niet via het pensioenfonds? Dat kan natuurlijk ook. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals een lijfrente, banksparen of pensioenbeleggen. Als pensioenfonds mogen we je hier niet over adviseren. Wil je weten welk financieel product voor jou gunstig is, neem dan contact op met een financieel adviseur.

Bekijk altijd  eerst de tool Op Koers op de website of extra pensioen opbouwen op dit moment voor jou wenselijk is.

Eerder stoppen

Wil je eerder met pensioen gaan? Dan moet je dat 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Je kunt niet later dan op je AOW-leeftijd met pensioen.

In principe gaat je pensioen in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je voor het eerst AOW ontvangt. Wil je eerder met pensioen? Dan kan dat. Op zijn vroegst kan het vanaf je 55e. Wanneer je vervroegde pensioendatum meer dan 5 jaar voor je AOW-datum ligt, dan zijn aan de vervroeging voorwaarden verbonden. Vanaf je 55e kan je er ook voor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan (zie onder).

Eerder met pensioen heeft wel financiële gevolgen. Je moet er dan bijvoorbeeld rekening mee houden dat de AOW op een andere datum ingaat dan je pensioen én dat je pensioen van de werkgever lager zal uitvallen dan wanneer je op je AOW-leeftijd met pensioen gaat.

Bekijk in de Op Koers Pensioenplanner wat het effect op je pensioen is als je eerder stopt met werken!

Ruilen: Partnerpensioen voor ouderdomspensioen

Standaard koop je op de pensioendatum een ouderdomspensioen in voor je zelf en een partnerpensioen voor je partner. Je kunt er echter voor kiezen om van je pensioenkapitaal uitsluitend ouderdomspensioen aan te kopen. Dat kan als je met pensioen gaat.

Van het pensioenkapitaal dat je op de pensioendatum hebt opgebouwd, koop je een levenslang ouderdomspensioen in voor jezelf plus een partnerpensioen voor je partner. Partnerpensioen is een levenslange uitkering voor je partner dat wordt uitgekeerd indien je eerder overlijdt dan je partner. Standaard wordt op het moment dat je met pensioen gaat een partnerpensioen ingekocht, ter hoogte van 70% van jouw ouderdomspensioen.

Je hebt op de pensioendatum echter de keuze je pensioenkapitaal anders aan te wenden. Je kunt het partnerpensioen (deels) uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen mits je partner daarmee schriftelijk instemt. Heb je geen partner op het moment van pensioneren? Dan er standaard alleen ouderdomspensioen aangekocht.

Het effect op je ouderdomspensioen wanneer je het partnerpensioen (deels) uitruilt, kun je berekenen in de Op Koers Pensioenplanner op de website.

Deeltijdpensioen

Wil je geleidelijk minder gaan werken voor je met pensioen gaat? Dan kun je ervoor kiezen een deel van je pensioen alvast in te laten gaan.

Deels met pensioen gaan, deels blijven werken. Dat kan en heet deeltijdpensioen. Het werk als volgt: in plaats van ineens met pensioen te gaan kun je er ook voor kiezen om een deel van je pensioen eerder in te laten gaan. Dit kan vanaf 55-jarige leeftijd. Je ouderdomspensioen wordt dus in twee delen gesplitst. Een deel gaat in terwijl je daarnaast ook nog werkt en salaris ontvangt. Het andere deel gaat in zodra je volledig stopt met werken. Met deeltijdpensioen gaan heeft wel financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt gedeeltelijk (voor het deel dat je niet meer werkt, maar met pensioen bent) en het ouderdomspensioen wordt verlaagd omdat je minder opbouwt en een deel van het pensioen eerder (en dus langer) laat uitkeren.

Bereken het effect van deeltijdpensioen in de Op Koers Pensioenplanner op de website.

Pensioenuitkering kopen

Pensioenuitkering kopen van je pensioenkapitaal.

Op je pensioendatum moet je van het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd een levenslang pensioen aankopen. En een partnerpensioen. Je moet dit pensioen aankopen bij een pensioenverzekeraar. Dat is verplicht volgens de wet. Je mag zelf weten bij welke pensioenverzekeraar.

Risico's

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heb je zekerheid over de hoogte van je pensioenuitkering.

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Pas op de pensioendatum heb je zekerheid over de hoogte van je pensioenuitkering. Je pensioenuitkering is namelijk afhankelijk van de hoogte van de maandelijkse premie die wordt ingelegd, de rendementen op je pensioenrekening en het tarief dat verzekeraars hanteren bij de aankoop van je pensioen.

Verzekeraars baseren hun tarief op een aantal onderdelen. Dit zijn:

  • de rente
  • de levensverwachting van mensen
  • vergoeding voor kosten die ze maken

In de Op Koers Pensioenplanner die je op deze site vindt, krijg je een goede indicatie van het pensioen dat je kunt verwachten. In de Op Koers Pensioenplanner wordt gerekend met aannames die op dit moment realistisch zijn, maar door de tijd kunnen wijzigen.

De kosten

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deels worden die in rekening gebracht.

Voor de uitvoering van de pensioenregeling maken wij kosten. Deels worden die in rekening gebracht. Voor het beheer van je pensioenkapitaal worden kosten gemaakt. Deze beleggingskosten worden verrekend met het kapitaal op je pensioenrekening bij ABN AMRO Pension Services. Meer over de beleggingskosten lees je op www.abnamropensionservices.nl.

Waardeoverdracht

Als je van baan verandert. Je kunt je eerder opgebouwde pensioenen meenemen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.

Verander je van baan? Dan verander je vaak ook van pensioenregeling. Je kunt kiezen om het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd mee te nemen naar je nieuwe pensioenfonds. Dat noemen we waardeoverdracht.

Het is lastig om te beoordelen of waardeoverdracht gunstig is voor jou. Als je kiest voor waardeoverdracht wordt het pensioen dat je eerder hebt opgebouwd omgerekend naar een pensioen in je nieuwe pensioenregeling. Omdat pensioenregelingen van elkaar verschillen kan waardeoverdracht dus gevolgen hebben voor de hoogte van je pensioen. De waarde van je pensioen blijft wel altijd hetzelfde. Een financieel adviseur kan je helpen om deze keuze te maken.

Je regelt waardeoverdracht altijd bij je nieuwe pensioenfonds. Daar dien je  een verzoek voor waardeoverdracht in. Vervolgens ontvang je een offerte. Op de offerte staat hoeveel pensioen je krijgt in de nieuwe pensioenregeling. Pas als je akkoord gaat met de offerte wordt de waardeoverdracht in gang gezet.

Samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Trouwen en een geregistreerd partnerschap zijn voor de pensioenregeling hetzelfde. Je leest in dit Pensioen 1-2-3 wat er voor je partner en eventuele kinderen is geregeld als je overlijdt. Kijk daarvoor onder de vraag Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wanneer voldoet je partner aan de voorwaarden? In het reglement is opgenomen aan welke voorwaarden je partner moet voldoen om in aanmerking te komen voor partnerpensioen. De definitie van partner is:

De ongehuwde persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde (gewezen) deelnemer of gepensioneerde, die geen wettig geregistreerde partnerrelatie heeft;
1. onafgebroken doch tenminste zes maanden op hetzelfde adres samenwoont en in het bevolkingsregister staat ingeschreven, en
2. in een notarieel verleden samenlevingscontract door de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde – onder herroeping van eerdere begunstiging van partnerpensioen – is aangewezen als begunstigde van het partnerpensioen.

Scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen

Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als je gaat scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigt, dan heeft je partner recht op de helft van het pensioen dat je tijdens jullie gezamenlijke huwelijk of geregistreerd partnerschap opbouwde. Het kan zijn dat je  daar afwijkende afspraken over hebt gemaakt. Deze staan dan in jullie echtscheidingsconvenant.

Je ex-partner heeft dus recht heeft een deel van het door jouw opgebouwde pensioen (tenzij je dat anders hebt geregeld). Het is aan jou of je ex-partner om je scheiding door te geven aan het pensioenfonds. Geef de scheiding binnen 2 jaar door aan het pensioenfonds? Dan regelt het fonds de betaling aan zowel jou en je ex-partner. Ontvangen wij de melding niet binnen 2 jaar na beëindiging van het huwelijk? Dan blijft je ex-partner recht houden op een deel van je ouderdomspensioen, maar moeten je ex-partner en jij de betaling onderling regelen.

Stuur dus binnen twee jaar na je scheiding een kopie van het echtscheidingsconvenant en een aanvraagformulier voor pensioenverevening op naar het pensioenfonds.

Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling

Als je (meer of minder) arbeidsongeschikt wordt.

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, geeft je werkgever dit aan ons door. Wij betalen dan de premie voor je pensioen (gedeeltelijk) door. Hoeveel dit precies is, hangt af van het percentage dat je arbeidsongeschikt bent. Word je meer of minder arbeidsongeschikt? Dan heeft dat invloed op de premie die wij betalen. Geef dit daarom op tijd aan ons door.

Daarnaast ontvang je als je arbeidsongeschikt raakt mogelijk een uitkering van het pensioenfonds. Deze uitkering heet het WIA-excedentpensioen. Het WIA-excedentpensioen is een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid (IVA of WGA) indien je meer verdient dan het maximale jaarloon (2021: € 58.311) waarop deze overheidsuitkering is gebaseerd. Het WIA-excedentpensioen bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het verschil tussen jouw salaris en het maximale jaarloon.

Verhuizen naar het buitenland

Als je verhuist naar het buitenland.

Als je naar het buitenland verhuist moet je je adreswijziging doorgeven. Als je binnen Nederland verhuist ontvangen we je adresgegevens automatisch via de Basisregistratie Personen (BRP).

Werkloos

Als je werkloos wordt.

Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft ons niet zelf te informeren als je werkloos raakt. We krijgen dat automatisch door via de werkgever.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Bekijk eens per jaar hoeveel je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Wil je weten of je nu op schema ligt om later genoeg pensioen te krijgen? Trek dan 10 minuten uit voor Op Koers. Op Koers kun je via de site benaderen. Inloggen met DigiD.

Keuze

Als je gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Kijk dan onder ‘Welke keuzes heb je zelf?’.

De keuzemogelijkheden in je pensioenregeling zijn:

  • Extra pensioen opbouwen (voor zover je fiscale ruimte dat toestaat);
  • Je pensioenrechten bij eventuele vorige werkgever(s) overdragen naar HP Pensioenfonds (waardeoverdracht);
  • Eerder met pensioen gaan. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van je pensioen, omdat je je pensioen over een langere periode uitbetaald krijgt en korter pensioen opbouwt;
  • (gedeeltelijk) afzien van de aankoop van partnerpensioen in ruil voor een hoger ouderdomspensioen;
  • Met deeltijdpensioen gaan;
  • Bij welke pensioenverzekeraar je je pensioen wilt aankopen als je met pensioen gaat.

Vragen

Heb je vragen over je pensioen?

Heb je vragen over je pensioen? Bekijk eerst of je het antwoord op je vraag op de website kunt vinden. Staat je  vraag er niet tussen? Stel dan zelf een vraag met het contactformulier op de website. Heb je een vraag over je pensioen bij ABN AMRO Pension Services? Neem dan contact op met AAPS: pension.services@nl.abnamro.com of via telefoonnummer 020-629 8810. Je kunt ook inloggen bij ABN AMRO Pension Services voor inzicht in je pensioen.